61Quyết định số 37/2022/QĐ - UBND ngày 15/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
62Quyết định số 340/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0300783, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00183 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 mang tên bà Đỗ Thị Thơm
63Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0300093, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00394 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 mang tên ông Phạm Văn Tư (đã chuyển quyền cho ông Phạm Văn Bẩy và bà Nguyễn Thị Mai, thường trú tại thôn 1, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
64Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0372516, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00063 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Đặng Đức Điệu, thường trú tại Thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
65Quyết định số 337/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận V 908470, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01680 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 29/6/2004 mang tên Hộ ông bà Hoàng Văn Bình- Trần Thị Luyên
66Quyết định số 336/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 566860, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00266 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/2012 cấp cho ông Phan Văn Hà và bà Phạm Thị Bình, thường trú tại thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
67Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển,xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
68Quyết định số 334/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận H 615077, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00584 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 17/8/1996 mang tên Hộ ông Đàm Văn Kính
69Văn bản số 4140/UBND-KT ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022
70Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
71Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 -2025  
72Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 10/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 853299, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000739/AT do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 26/9/2011 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Di và bà Nguyễn Thị Mý, thường trú tại tổ dân phố 14, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
73Quyết định số 331/QĐ-STNMT ngày 10/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận H 647854, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00058 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 17/8/1996 cấp cho Hộ ông Đoàn Văn Thịnh, thường trú tại thôn Tân Hải Thành, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
74Quyết định số 330/QĐ-STNMT ngày 10/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận H 617517, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00162 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 15/7/1996 mang tên hộ ông Bùi Quang Thọ
75Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang