,

61Quyết định số 04/QĐ-CNVPĐK ngày 04/12/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Sơn-Hàm Yên về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận I 062213, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 428 QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 30/4/1996 cấp cho ông Trần Văn Xuyên địa chỉ thường trú tại thôn Bến Đền, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
62Quyết định số 389/QĐ-STNMT ngày 08/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ đá vôi Đồng Bèn 2 tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
63Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 12/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Công khai Bổ sung kinh phí do điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ năm 2023
64Kế hoạch số 47/KH-STTTT ngày 04/12/2023: Triển khai thực hiện tuyên truyền Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
65Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: tổ chức Chương trình “Tuyên Quang Chào năm 2024”
66Quyết định số 01/QĐ-CNTP ngày 01/12/2023 của Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 761891, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 03112 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 01/12/2021 cấp cho ông Đào Duy Hưng và bà Trịnh Thị Như Hoa, địa chỉ thường trú tại tổ 3, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
67Quyết định số 382/QĐ-STNMT ngày 29/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận thôn Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
68Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức  
69Quyết định 1344/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên quang về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
70Quyết định số 87/QĐ-VPĐK ngày 14/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc huỷ trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN CA 480042, số vào sổ cấp GCN CH 00140/TQ do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 11/6/2015 cấp cho bà Hoàng Thị Lưỡng, địa chỉ tại tổ 7, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
71Quyết định số 81/QĐ-VPĐK ngày 03/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc hủy trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0300739, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00224 QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Ngọc, địa chỉ thường trú tại thôn 7, xã Trung môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
72Quyết định số 80/QĐ-VPĐk ngày 03/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận BD 557949, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00512 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 21/3/2012 cấp cho bà Nguyễn Thị Minh, địa chỉ thường trú tại thôn 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
73Quyết định số 79/QĐ-VPĐK ngày 03/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BC 068261, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH.00360 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 07/3/2011 cấp cho hộ ông Nguyễn Đăng Hòa và bà Trung Thị Hoàn, thường trú tại Tổ Vĩnh Giang (tổ Phố Mới 2 cũ), thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
74Quyết định số 78/QĐ-VPĐK ngày 03/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AE 973406, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00263 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 13/5/2008 cấp cho hộ ông Ngô văn Quân và bà Bùi Thị Thiện, thường trú tại tổ Vĩnh Giang (tổ A1 cũ), thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
75Quyết định số 77/QĐ-VPĐK ngày 03/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 518536, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH.01362 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/6/2014 cấp cho hộ bà Vũ Thúy Nga và ông Phạm Văn Hồng, thường trú tại tổ Vĩnh Khang (Tổ Luộc 4 cũ), thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang