Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
2. Thông tư 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000  
3. Thông tư 07/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000  
4. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTNMT ngày 09/06/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
5. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTNMT ngày 07/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
6. Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
7. Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần
8. Quyết định số 1083/QĐ-BTNMT ngày 23/05/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
9. Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 22-04-2022 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21-04-2022 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều chỉnh thành viên tham gia Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường