,

Hồ sơ tiếp nhận trích đo

Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Chuyển đổi số

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Quyết định số 919/QĐ-BTNMT ngày 09/04/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
2. Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15
3. Quyết định số 693/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thành lập Ban chỉ đạo chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét
4. Quyết định số 678/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15  
5. Văn bản số 1673/BTNMT-MT ngày 19/03/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, xây dựng dự án

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường