Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Chuyển đổi số

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14/11/2022 của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
2. Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14/11/2022 của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
3. Quyết định số 2959/QĐ- BTNMT ngày 02/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoáng sản Việt Nam
4. Quyết định số 2966/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đất đai
5. Quyết định số 2939/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường
6. Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ: Về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
7. Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước
8. Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
9. Thông tư số 14/2022-TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
10. Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường