Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
2. Văn bản số 178/BTNMT-TCMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
3. Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
4. Quyết định số 2652/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021.
5. Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
6. Quyết định số 2602/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. Nghị định số 110/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
8. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
9. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
10. Quyết định số 2361/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường