1. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1: Chức danh Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
2. Thông báo số 2089/TB-STNMT ngày 07/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển thi chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
3. Thông báo số 1126/TB-STNMT ngày 03/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021
4. Thông báo số 723/TB-STNMT ngày 02/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
5. về việc đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập (lần 2)
6. về việc đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập
7. Thông báo giới thiệu chức danh của quyền giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai và phó giám đốc VPĐKĐĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
8. Danh sách tài khoản PMQLVB
9. Thông báo v/v tiếp nhận công chức năm 2016
10. Tài liệu định hướng ôn tập cho viên chức tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển vào làm công chức
11. THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 của Trung tâm Đo đạc bản đồ và Quy hoạch đất đai
12. THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014
13. THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2014
14. THÔNG BÁO Về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2014
15. ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN