1. Thông báo số 31/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
2. Thông báo số 30/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
3. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 31/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021  
4. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 27/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi Ngoại ngữa (tiếng Anh), kỳ thi tuyển Viên chức (vòng 1) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
5. Thông báo số 25/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
6. Thông báo số 24/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở tài nguyên và Môi trường năm 2021
7. Quyết định số 267/QĐ-TNMT ngày 18/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức Sở tài nguyên và Môi trường năm 2021
8. Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 10/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
9. Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 09/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức SởTài nguyên và Môi trường năm 2021
10. Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 11/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
11. Thông báo số 1147/TB-STNMT ngày 30/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
12. Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2022
13. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1: Chức danh Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
14. Thông báo số 2089/TB-STNMT ngày 07/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển thi chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
15. Thông báo số 1126/TB-STNMT ngày 03/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021