,

1. Thông báo số 68/TB-VPĐk ngày 29/02/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai: Kết quả trúng tuyển Hợp đồng lao động (đợt 1) năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai.
2. Thông báo số 24/TB-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: tuyển dụng công chức năm 2024
3. Thông báo số 10/TB-VPĐK ngày 25/01/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng hợp đồng lao động (đợt 1) năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 51/QĐ-TTQT ngày 18/12/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
5. Thông báo số 16/TB-HĐTDVC ngày 18/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023: Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
6. Quyết định số 50/QĐ-TTQT ngày 08/12/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Công nhận Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 1 và phê duyệt số lượng chỉ tiêu xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
7. Thông báo số 14/TB-HĐTDVC ngày 08/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023: Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 1 và số lượng chỉ tiêu xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường  
8. Thông báo số 2602/TB-STNMT ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
9. Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 28/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Danh mục tài liệu ôn thi xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường
10. Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 28/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường
11. Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 28/11/2023 của hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
12. Quyết định số 48/QĐ-TTQT ngày 24/11/2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án tổ chức xét tuyển vòng 2, ký tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
13. Quyết định số 47/QĐ-TTQT ngày 24/11/2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, ký tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường
14. Thông báo số 1790/TB-VPĐK ngày 18/10/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc tuyển dụng hợp đồng lao động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2023
15. Quyết định số 333/QĐ-TTKT ngày 12/10/2023 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022