1. Thông báo số 59/TB-TTQT ngày 29/9/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường năm 2023
2. Quyết định số 284/QĐ-STNMT ngày 27/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường năm 2023
3. Thông báo số 36/TB-HĐTDVC ngày 27/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022: Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022
4. Thông báo số 29/TB-HĐTDVC ngày 05/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022: Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường năm 2022
5. Thông báo số 28/TB-HĐTDVC ngày 05/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022
6. Thông báo số 288/TB-TTKT ngày 25/8/2023 của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022
7. Thông báo số 16/TB-HĐTDVC ngày 08/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022: Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm kỹ thuật TN&MT năm 2022
8. Thông báo số 15/TB-HĐTDVC ngày 08/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022: về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022
9. Thông báo số 14/TB-HĐKTSH ngày 03/8/2023 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm Quan trắc TN&MT: Kết quả kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
10. Quyết định số 250/QĐ-TTKT ngày 01/8/2023 của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Kỹ thuật TN&MT năm 2023
11. Quyết định số 246/QĐ-TTKT ngày 27/7/2023 của Trung tâm kỹ thuật TN&MT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm kỹ thuật TN&MT năm 2022
12. Quyết định số 216/QĐ-TTKT ngày 11/07/2023 của Trung tâm kỹ thuật TN&MT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường năm 2022
13. Thông báo số 07/TB-HĐKTSH ngày 05/7/2023 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức: danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc TN&MT
14. Thông báo số 06/TB-HĐKTSH ngày 05/7/2023 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức về việc triệu tập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc TN&MT
15. Thông báo số 1221/TB-STNMT ngày 26/06/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2023