,

1Công văn số 1193/UBND - KT ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
2Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 09/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Sơn Dương
3Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2022 tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
4Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND huyện Sơn Dương về việc đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 1 năm 2022
5Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 02 năm 2021
6Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt Phương án đầu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 2 năm 2021
7Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 13/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang v/v phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2021
8Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ngày 25/6/2021 đối với các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1) năm 2021
9Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt phương án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3, năm 2021 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 21/5/021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021 tại các Điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
11Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
12Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên: Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) năm 2021 để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân; điểm khu dân cư thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên
13Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
14Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân Sơn Dương về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2021
15Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2021