,

1Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình cấp nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước sinh hoạt xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên và công trình cấp nước sinh hoạt xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
3Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
4Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước sạch tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định 513/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035