Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Chuyển đổi số

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Văn bản số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
2. Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.
3. Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21-02-2023 của Chính phủ: Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
4. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tài nguyên nước
5. Quyết định số 42/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
6. Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ: Về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
7. Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
8. Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
9. Quyết định số 107/QĐ-BTNMT ngày 19/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10. Quyết định số 52/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường