Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT ngày 09/09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
2. Văn bản số 1707/QĐ-BTNMT ngày 01/09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
3. Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia
4. Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS
5. Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương
6. Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT ngày 09/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
7. Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
8. Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
9. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
10. Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: về việc Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường