Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Chuyển đổi số

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/09/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước
2. Quyết định số 1009/QĐ-TTg ngày 31/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
3. Thông tư liên tịch số 02/VBHN-BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
4. Thông tư liên tịch số 04/VBHN-BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ tài nguyên và Môi trường: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
5. Thông tư liên tịch số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và môi trường: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
6. Thông tư liên tịch số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
7. Thông tư liên tịch số 07/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
8. Quyết định số 2493/QĐ-BTNMT ngày 29/08/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản
9. Quyết định số 2389/QĐ-BTNMT ngày 18/08/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10. Văn bản số 6647/BTNMT-TNN ngày 14/08/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường