Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ: Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
2. Văn bản số 6135/BTNMT-TNN ngày 08/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
3. Quyết định số 1666/QĐ - TTg ngay 05/10/2021 Công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
4. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
6. Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
7. Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
8. Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT ngày 09/09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
9. Văn bản số 1707/QĐ-BTNMT ngày 01/09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
10. Thông tư 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường