,

Hồ sơ tiếp nhận trích đo

Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Chuyển đổi số

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
2. Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
3. Quyết định số 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường    
4. Quyết định số 1530/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
5. Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường