Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
2. Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 22-04-2022 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21-04-2022 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều chỉnh thành viên tham gia Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
4. Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21-04-2022 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
5. Văn bản số 13/VBHN-BTNMT ngày 18/04/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
6. Văn bản số 12/VBHN-BTNMT ngày 28/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
7. Văn bản số 11/VBHN-BTNMT ngày 22/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
8. Văn bản số 1358/BTNMT-TTTNMT ngày 17/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
9. Văn bản số 290/ĐĐBĐVN-CSQL ngày 16/03/2022 của Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam về việc thực hiện dịch vụ công cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
10. Quyết định 387/QĐ-BTNMT ngày 02/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường