1Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 30/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường 2023
2Quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BQ 808646, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000726/TQ do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 09/12/2013
3Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CG 617002, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01669 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03/4/2017 cấp cho ông Phạm Ngọc Phong và bà Nguyễn Thị Gấm, thường trú tại Tổ dân phố 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 20/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận BC 051894, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00108 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 06/9/2010 cấp cho hộ ông Trần Mạnh Hùng và bà Trần Thị Nhài, thường trú tại Tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 19/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận AL 917019, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00798 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 23/4/2009 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thanh và bà Đoàn Thị Soạn, thường trú tại Tổ dân phố Vĩnh Thái, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 18/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận AL 917004, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00785 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 23/4/2009 cấp cho ông Đinh Trường Chí, thường trú tại Tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 17/QĐSTNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 415299, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01304 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 23/5/2009 cấp cho Hộ bà Hoàng Lan và ông Ngô Minh Phong, thường trú tại Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận C 528901, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00001 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 22/4/1996 mang tên ông Trần Văn Ngọ
9Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận I 549595, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00303 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 30/9/1996 cấp cho hộ ông Đường Quốc Cường (Đường Văn Cường), thường trú tại thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
10Quyết định số 14/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận I 497086, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00442 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 10/4/1996 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Phùng, thường trú tại Tổ Khúc Trì 3, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
11Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2023
12Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về định mức đất sản xuất làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
13DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023
14Quyết định số 6/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; Quy trình nội bộ trong giải quyết 02 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 09/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 631484, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02313/NT do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 15/9/2008 cấp cho hộ ông Trần Mạnh Tiến và bà Dương Diễm Anh, thường trú tại Tổ dân phố 2, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang