1Văn bản số 994/STNMT-KS ngày 31/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v khai thác, sử dụng, đổ thải đất, đá dư thừa của các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
2Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 29/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
3Kế hoạch số 126/KH-STNMT ngày 29/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
4Quyết định số 6/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 27/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang  
6Văn bản số 2192/KH-UBND ngày 27/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ
7Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
8Kế hoạch phối hợp số 123/KHPH-MTTQ-STNMT ngày 26/05/2023 của Trường trực UB Mặt trận Tổ quốc và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2023
9Kế hoạch số 124/KH-STNMT ngày 27/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: tổ chức gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
10Văn bản số 2103/UBND-THCBKS ngày 24/5/20223 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
11Văn bản số 947/STNMT-QLĐĐ ngày 25/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch sử dụng đất  
12Văn bản số 787/STNMT-VP ngày 07/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ
13Văn bản số 786/STNMT-QLĐĐ ngày 06/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ
14Kế hoạch 102/KH-STNMT ngày 08/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022
15Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 13/4/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty cổ phần giống Vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang, tổ 3, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)