46Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
47Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố
48Văn bản số 2250/UBND-THVX ngày 30/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ
49Văn bản số 662/STTTT-TTBCXB ngày 01/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”
50Văn bản số 3221/CAT-PC07 ngày 25/5/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong mùa nắng nóng
51Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 26/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
52Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
53Văn bản số 994/STNMT-KS ngày 31/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v khai thác, sử dụng, đổ thải đất, đá dư thừa của các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
54Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 29/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
55Kế hoạch số 126/KH-STNMT ngày 29/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
56Quyết định số 6/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
57Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 27/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang  
58Văn bản số 2192/KH-UBND ngày 27/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ
59Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
60Kế hoạch phối hợp số 123/KHPH-MTTQ-STNMT ngày 26/05/2023 của Trường trực UB Mặt trận Tổ quốc và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2023