,

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 8 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động như sau:

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có chức năng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, quy  hoạch,  kiểm kê đất đai, đánh giá, phân hạng đất xây dựng bản đồ phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường. 

Trung tâm có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và đ­ược mở tài khoản theo quy định của Nhà nước; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Điều tra, khảo sát, đo đạc, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán  nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên  ngành; dự án, phương án kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b)  Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; thực hiện giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;

c) Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao;

d) Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính các cấp; thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; đo đạc, thành lập bản đồ công trình; thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên ngành cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu;

e) Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

g) Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu;

h) Trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; đo đạc tài sản gắn liền với đất;

i) Xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc quy hoạch  xây dựng; mốc hành lang bảo vệ công trình; mốc giải phóng mặt bằng; các  loại mốc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mốc giới vùng hoạt động khoáng sản, vùng cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản; mốc hành lang  bảo vệ nguồn nước; mốc ranh giới thửa đất;

k) Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính; số hoá và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa hình; số hóa và biên tập các loại bản đồ cho các tổ chức và cá nhân khi  có yêu cầu;

l)  Thực  hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ công theo nhiệm vụ Nhà nước giao, đặt hàng hoặc các hợp đồng dịch vụ để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, gồm:

- Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thực hiện dịch vụ thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai theo định kỳ và chuyên đề;

- Tư vấn thực hiện lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền  sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, lập  hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Tư vấn định giá đất, lập bản đồ giá đất; xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất hàng năm; xác định giá đất cụ thể để thực hiện các chương trình, dự án;

- Thực hiện dịch vụ điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra,  phân hạng đất nông nghiệp; điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề;

m) Thực hiện hoạt động tư vấn khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; dịch vụ phô tô, in ấn bản đồ, tài liệu được pháp luật  cho phép; 

n) Ký kết và thực hiện các hợp đồng đặt hàng, hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ trong phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật; ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng giao khoán công việc để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm;

o) Quản lý về tổ chức bộ máy; số lượng người làm việc; vị trí việc làm; tài chính; tài sản; cơ sở vật chất được giao và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

p) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực  hiện  nhiệm  vụ được giao theo quy định  của Ủy  ban  nhân  dân tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường  về các lĩnh vực công tác được giao;

q) Thực  hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài  nguyên và Môi trường giao.

3.  Về cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

+ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

+ Phòng Đo đạc bản đồ và Quy hoạch đất đai.

4. Số viên chức và hợp đồng lao động hiện có 70 người (Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai 03 người; Kỹ sư Quản lý đất đai 34 người; Kỹ sư Trắc địa 03 người; Kỹ sư địa chính 04 người; Cử nhân khoa học môi trường 05 người; Cử nhân kinh tế 05 người. Còn lại Cao đẳng Quản lý đất đai, Cao đẳng địa chính và các ngành khác…). Kinh nghiệm công tác: Người nhiều nhất có 32 năm công tác; người thấp nhất có 5 năm công tác.

5. Chế độ hoạt động tài chính:

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Nguồn tài chính: Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật; kinh phí từ các nguồn tài trợ, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; kinh phí từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

6. Phạm vi hoạt động: Phạm vi hoạt động trên cả nước (theo giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 00798 do Cục đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ngày 30/3/2021).

7. Thiết bị Công nghệ hiện đại phục vụ công tác chuyên môn

- Máy thu tín hiệu vệ tinh TrimbleR3: 05 chiếc

- Máy thu tín hiệu vệ tinh định vị RTK Stonex S850: 03 chiếc

- Máy toàn đạc điện tử 17 chiếc

- Máy in, máy photo copy (các loại) 50 chiếc.

- Máy tính sách tay Latop 70 chiếc.

- Máy GPS GARMIN cầm tay 12 chiếc; Bộ đàm Kenwood: 08 chiếc.

Trong những năm qua Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường không ngừng phát triển về mọi mặt; tập thể nội bộ đoàn kết, thống nhất vượt qua những khó khăn thách thức nhờ có đội ngũ cán bộ viên chức người lao động trẻ, khoẻ, có trí tuệ, có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, có năng lực sở trường đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao; Trung tâm đã tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học –kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm làm ra đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai tài nguyên và môi trường, hàng năm giảm chi phí bao cấp của Nhà nước hàng tỷ đồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.