,

Thông tin liên hệ

I. Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc Sở: Phạm Mạnh Duyệt

Email: Phammanhduyet-tuyenquang@Chinhphu.vn

- Phó Giám đốc Sở: Đặng Minh Tơn

Email: dangminhton.tnmt@gmail.com

- Phó Giám đốc Sở: Phạm Đình Tứ

Email: phamdinhtu.tnmt@gmail.com

II. Các phòng, ban chức năng:

1. Văn phòng Sở:     

Điện thoại: 207 3821736

- Chánh Văn Phòng: Trần Vũ Hưng

Email: tvhung.tnmt@tuyenquang.gov.vn;     tvhung.tnmt@gmail.com

- Phó Chánh văn phòng: Vũ Thị Thuc Ngân

Email: vttngan.tnmt@tuyenquang.gov.vn;   vttngan.tnmt@gmail.com

2. Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

Trưởng phòng: Phùng Thế Hiệu

Email: pthieu.tnmt@tuyenquang.gov.vn;     pthieu.tnmt@gmail.com;

Điện thoại: 0207 3980367

Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Xuân

Email: dtxuan.tnmt@gmail.com;

3. Phòng Khoáng sản:

Trưởng phòng: Phạm Văn Tính

Điện thoại: 207 3812505

Email: pvtinh.tnmt@tuyenquang.gov.vn;     phamvantinh.tnmt@gmail.com

4. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám:

Điện thoại: 207 3821002

Trưởng phòng: Trần Mạnh Huy

Email: tmhuy.tnmt@tuyenquang.gov.vn;    tmhuy.tnmt@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Mai Trọng Đạt

Email: tnmtlambinh@gmail.com

5. Thanh tra Sở:

Điện thoại: 207 3827894

Chánh Thanh tra: Vũ Việt Hưng

Email: vvhung.tnmt@tuyenquang.gov.vn;  VuViethungpv@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Cảnh Châu
Email: ncchau.tnmt@gmail.com;

6. Phòng Quản lý đất đai.

Trưởng phòng: Đinh Thị Thu Hà

Điện thoại: 0207 3980868

Email: dtha.tnmt@gmail.com;