,

Thông tin liên hệ

I. Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc Sở: Phạm Mạnh Duyệt

Email: Phammanhduyet-tuyenquang@Chinhphu.vn

- Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Sơn Lâm

Email: sonlamvpub@gmail.com;

- Phó Giám đốc Sở: Đặng Minh Tơn

Email: dangminhton.tnmt@gmail.com

- Phó Giám đốc Sở: Phạm Đình Tứ

Email: phamdinhtu.tnmt@gmail.com

II. Các phòng, ban chức năng:
1. Văn phòng Sở:     
Điện thoại: 207 3821736

- Chánh Văn Phòng: Trần Vũ Hưng
Email: tvhung.tnmt@tuyenquang.gov.vn;     tvhung.tnmt@gmail.com
- Phó Chánh văn phòng: Vũ Thị Thuc Ngân
Email: vttngan.tnmt@tuyenquang.gov.vn;   vttngan.tnmt@gmail.com

2. Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:
Phó Trưởng phòng: Phùng Thế Hiệu
Email: pthieu.tnmt@tuyenquang.gov.vn;     pthieu.tnmt@gmail.com;
Điện thoại: 0207 3980367

3. Phòng Khoáng sản:
Trưởng phòng: Phạm Văn Tính
Điện thoại: 207 3812505
Email: pvtinh.tnmt@tuyenquang.gov.vn;     phamvantinh.tnmt@gmail.com
Phó phòng: Nguyễn Cảnh Châu
Email: ncchau.tnmt@gmail.com;

4. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám:
Điện thoại: 207 3821002
Trưởng phòng: Trần Mạnh Huy
Email: tmhuy.tnmt@tuyenquang.gov.vn;    tmhuy.tnmt@gmail.com
Phó phòng: Đinh Thị Thu Hà
Email: dtha.tnmt@gmail.com;

5. Thanh tra Sở:
Điện thoại: 207 3827894
Chánh Thanh tra: Nguyễn Trường Lâm
Email: ntlam.tnmt@tuyenquang.gov.vn;    ntlam.tnmt@gmail.com
Phó Chánh Thanh tra: Vũ Việt Hưng
Email: vvhung.tnmt@tuyenquang.gov.vn;  VuViethungpv@gmail.com

6. Phòng Quản lý đất đai.
Phó trưởng phòng: Hoàng Trần Trung

Điện thoại: 0207 3980868

Email: httrung.tnmt@gmail.com;