,

1Giấy xác nhận số 1490/GXN-STNMT ngày 19/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
2Giấy xác nhận số 1465/GXN-STNMT ngày 18/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
3Giấy xác nhận số 1395/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
4Giấy xác nhận số 1392/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
5Giấy xác nhận số 1387/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
6Giấy xác nhận số 1386/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
7Giấy xác nhận số 1366/GXN-STNMT ngày 10/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
8Giấy xác nhận số 1365/GXN-STNMT ngày 10/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
9Giấy xác nhận số 1364/GXN-STNMT ngày 10/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
10Giấy xác nhận số 1310/GXN-STNMT ngày 03/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
11Giấy xác nhận số 1309/GXN-STNMT ngày 03/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
12Giấy xác nhận số 1308/GXN-STNMT ngày 03/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
13Giấy xác nhận số 1231/GXNSTNMT ngày 27/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
14Giấy xác nhận số 1230/GXN-STNMT ngày 27/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
15Giấy xác nhận số 1205/GXN-STNMT ngày 23/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)