1Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước sạch tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
4Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 30/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
5Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm 138 đoạn sông suối phải lập hành lang bảo vệ  
6Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH một thành viên Seshin VN2, khai thác nước dưới đất phục vụ cho Nhà máy may xuất khẩu tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho sản xuất tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho Nhà máy đường Tuyên Quang tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công, khai thác nước mặt phục vụ cho tuyển quặng tại xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 794 /QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Future Of Sound Vina, khai thác nước dưới đất phục vụ cho Nhà máy sản xuất, gia công thiết bị nghe (tai nghe) Future Of Sound Vina tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH HITARP Việt Nam, khai thác nước dưới đất phục vụ cho Nhà máy sản xuất vải bạt nhựa PE tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên quang, khai thác nước dưới đất tại giếng khoan N8 thuộc tổ 17, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên quang, khai thác nước dưới đất tại giếng khoan N9 thuộc thôn 16, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang, khai thác nước mặt hồ Kỳ Lãm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Khu công nghiệp Long Bình An thành phố Tuyên quang, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang, khai thác nước mặt suối Khuôn Ẻn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Xưởng tuyển quặng và bãi chứa quặng thải tai thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức, huyên Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang