,

1Văn bản số 359/UBND-KT ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn thiếu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt mùa khô năm 2024  
2Văn bản số 1042/STNMT-TNN ngày 06/06/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2023
3Văn bản số 606/STNMT-BVMT ngày 13/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023  
4Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 21/03/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
5Văn bản số 393/STNMT-BVMT ngày 19/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
6Văn bản số 12/STNMT-BVMT ngày 05/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
7Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang    
8Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
9Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước sạch tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 30/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
12Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm 138 đoạn sông suối phải lập hành lang bảo vệ  
13Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH một thành viên Seshin VN2, khai thác nước dưới đất phục vụ cho Nhà máy may xuất khẩu tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho sản xuất tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho Nhà máy đường Tuyên Quang tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang