1Quyết định số 385/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận X 063647, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00350 QSDĐ/PT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 08/12/2003 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Kim, bà Thạch Thị Mùi, thường trú tại tổ 10, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 16/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BX 509790, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01611 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 05/5/2016 cấp cho hộ ông Phan Văn Tưởng và bà Bùi Thị Lục, thường trú tại thôn Lập Thành, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
3Thông báo số 243/TB-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: thu hồi đất công trình quy hoạch, mở rộng diện tích trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường
4Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 09/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận V 908349, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01909 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 18/8/2004 cấp cho hộ ông bà: Nguyễn Xuân Đài- Hà Thúy Lục, thường trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
6Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Thành Hưng City 2
7Quyết định số 369/QĐ-STNMT ngày 07/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 857430, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 04868/YL do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 04/6/2008 cấp cho hộ ông Triệu Hồng Quang và bà Nguyễn Minh Hiền
8Quyết định số 355/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022 của Sở Tài ngyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CA 659205, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01891 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 23/10/2015 cấp cho ông Nguyễn Văn Thường, thường trú tại tổ dân phố 9, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 340/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0300783, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00183 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 mang tên bà Đỗ Thị Thơm
10Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0300093, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00394 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 mang tên ông Phạm Văn Tư (đã chuyển quyền cho ông Phạm Văn Bẩy và bà Nguyễn Thị Mai, thường trú tại thôn 1, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0372516, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00063 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Đặng Đức Điệu, thường trú tại Thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 337/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận V 908470, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01680 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 29/6/2004 mang tên Hộ ông bà Hoàng Văn Bình- Trần Thị Luyên
13Quyết định số 336/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 566860, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00266 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/2012 cấp cho ông Phan Văn Hà và bà Phạm Thị Bình, thường trú tại thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 334/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận H 615077, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00584 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 17/8/1996 mang tên Hộ ông Đàm Văn Kính
15Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 10/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 853299, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000739/AT do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 26/9/2011 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Di và bà Nguyễn Thị Mý, thường trú tại tổ dân phố 14, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang