1Quyết định số 268/QĐ-STNMT ngày 14/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 286889, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 00786 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 18/8/2016 cấp cho ông Trần Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Hồng, thường trú tại thôn Thọ An, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2Thông báo số 1801/TB-STNMT ngày 06/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mất, thất lạc phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  
3Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 26/08/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ,liên thông mới ban hành, sửa đổi ,bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai ,khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT: lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 252/QĐ-STNMT ngày 05/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 843603, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02316/PT do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 24/12/2007 cấp cho Hộ ông Hoàng Vũ Chiu và bà Đỗ Thị Tuyết, thường trú tại Tổ dân phố 13, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo số 2272/TB-VPĐK ngày 31/8/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc chuyển địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang
6Quyết định số 244/QĐ-STNMT ngày 23/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BQ 728114, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001291/YL do Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 18/12/2013 mang tên hộ ông Nguyễn Xuân Hà và bà Mai Thị Giang, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố 13, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 231/QĐ-STNMT ngày 15/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 654392, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000590/LV do Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 11/6/2012 cấp cho hộ ông Hoàng Văn Mã và bà Lê Thị Cận, thường trú tại Thôn Song Lĩnh (nay là thôn 10), xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 15/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 641287, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02720/HT do Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 08/12/2009 cấp cho hộ bà Đào Kim Động, thường trú tại Tổ dân phố 10, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 229/QĐ-STNMT ngày 14/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 853678, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000566/NT do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 07/11/2011 mang tên bà Nguyễn Thị Phương
10Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 14/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 142098, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01529/MX do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 27/02/2007 cấp cho bà Trần Thị Ty, thường trú tại Tổ dân phố 18, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 227/QĐ-STNMT ngày 10/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BQ 466629, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00931 do Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, ký ngày 31/12/2013 cấp cho hộ ông Đỗ Văn Thông và bà Phạm Thị Gái, địa chỉ thường trú tại Thôn Trung Vượng 1, xã Trung Hoà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 226/QĐ-STNMT ngày 10/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 732200, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 05119 do UBND huyện Lâm Bình, ký ngày 26/6/2014 cấp cho hộ ông Nguyễn Thông và bà Nguyễn Thị Trọng, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố Nặm Chá, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 225/QĐ-STNMT ngày 10/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 266475, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01198 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 31/12/2013 cấp cho hộ ông Hoàng Mạnh Thưởng và bà Nguyễn Thị Uyên, thường trú tại Thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 224/QĐ-STNMT ngày 10/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành giấy chứng nhận BA 781184, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00184 do UBND huyện Na Hang, ký ngày 20/7/2010 cấp cho hộ ông Chẩu Văn Đội và bà Chẩu Thị Chi, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 04/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành giấy chứng nhận DA 962100, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 02578 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 17/01/2023 cấp cho bà Chu Thị Thảo, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố 4, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang