,

1Thông báo số 638/TB-STNMT ngày 28/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
2Thông báo số 592/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
3Thông báo số 591/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
4Thông báo số 590/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
5Thông báo số 583/TB-STNMT ngày 22/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
6Thông báo số 582/TB-STNMT ngày 22/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
7Quyết định số 11/QĐ-CNVPĐK ngày 23/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận AI 323693, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất H 01182, do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 10/12/2008 cấp cho Hộ ông Phan Văn Chi và bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ thửa đất tại thôn Lảm Lượng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 10/QĐ-CNVPĐK ngày 23/02/2024 của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành phôi Giấy chứng nhận I 587465, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00490/QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 02/10/1996 cấp cho Hộ bà Lộc Thị Bình, địa chỉ thường trú tại thôn 3, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 09/QĐ-CNVPĐK ngày 23/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành phôi Giấy chứng nhận 0399076 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Hoàng Văn Ngọ, địa chỉ thường trú tại tổ 3, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 08/QĐ-CNVPĐK ngày 23/2/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00978/QSDĐ do UBND huyện yên Sơn ký ngày 02/6/1996 cấp cho ông Trần Mạnh Chiến, địa chỉ thường trú tại thôn Con Voi, xã An Khê (nay là thôn trung Hà, xã Nhữ Hán), huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 07/QĐ-CNTP ngày 04/3/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 840898, số vào sổ cấp GCN QSD đất H 01931/MX do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 13/11/2007 cấp cho Hộ bà Đinh Liên Hương, địa chỉ thường trú tại tổ 5, (tổ 11 cũ), phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
12Quyết định số 07/QĐ-CNVPĐK ngày 22/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CG 566626, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 02389 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ký giấy ngày 01/12/2017 cấp cho ông Hà Sỹ Châm và bà Nguyễn Thanh Hiếu địa chỉ thường trú tại thôn 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 06/QĐ-CNVPĐK ngày 19/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Yên Sơn về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN B 751848, số vào sổ cấp GCN 00697... QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Lệnh Trung kiên và bà Chu Thị Cúc địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Đồng Chằm, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 05/QĐ-CNVPĐK ngày 05/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN AI 331606, số vào sổ cấp GCN H 0055 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/7/2007 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Biên và ông Lã Tiến Quảng, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 04/QĐ-CNVPĐK ngày 19/01/2024 của Chi nhánh VPĐK huyện Yên Sơn về việc hủy GCN QSD đất số vào sổ cấp GCN 00510 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 31/01/1996 cấp cho hộ bà Ngô Thị Giáp, địa chỉ thường trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang