1. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty TNHH Hiệp Phú.  
2. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang  
3. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW.  
4. Xin ý kiến tham vấn về Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.
5. Dự thảo Nghị quyết, quyết định, bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (Dự thảo) Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang.
7. (Dự thảo) Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
8. (Dự thảo) Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (Dự thảo) Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ với các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tuyên Quang