,

1Quyết định số 110 /QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: phê duyệt tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để tính phí bảo vệ môi trường
2Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Tuyên Quang, Đợt 1 năm 2023
3Văn bản số 994/STNMT-KS ngày 31/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v khai thác, sử dụng, đổ thải đất, đá dư thừa của các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
4Công văn số 2742/UBND- KT ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông
5Văn bản số 1175/STNMT-KS ngày 04/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và khai thác đất đắp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
6Công văn số 2406/UBND - KT ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
7Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022  
8Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
9Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
10Văn bản số 1628/STNMT-KS ngày 12/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản  
11Văn bản số 1208/STNMT-KS ngày16/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản
12Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 12/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
13Quyết định số 153/QĐ-STNMT ngày 02/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ sét Kỳ Lãm, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020    
14Quyết định số 152/QĐ-STNMT ngày 02/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và phường Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020    
15Văn bản số 400/STNMT-KS ngày 06/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản