1Công văn số 2742/UBND- KT ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông
2Văn bản số 1175/STNMT-KS ngày 04/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và khai thác đất đắp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
3Công văn số 2406/UBND - KT ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
4Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022  
5Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
6Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
7Văn bản số 1628/STNMT-KS ngày 12/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản  
8Văn bản số 1208/STNMT-KS ngày16/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản
9Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 12/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
10Quyết định số 153/QĐ-STNMT ngày 02/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ sét Kỳ Lãm, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020    
11Quyết định số 152/QĐ-STNMT ngày 02/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và phường Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020    
12Văn bản số 400/STNMT-KS ngày 06/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
13Thông báo số 53/TB-TTDVĐGTS ngày 10/3/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về việc đấu giá tài sản
14Báo cáo về việc tổng kiểm kê khoáng sản rắn theo giấy phép đã cấp
15về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh