,

1Quyết định số 22/QĐ-XPHC ngày 08/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (Công ty Cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công)
2Quyết định số 21/QĐ-XPHC ngày 08/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (Công ty Cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công)
3Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2024 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUNG LIM VINA)
4Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 08/01/2024 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương)
5Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC ngày 05/12/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (Công ty cổ phần xây lắp và sản xuất kinh doanh VLXD Tuyên Quang
6Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 04/12/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Thọ)
7Quyết định số 09/QĐ-XPHC ngày 01/12/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Gia Hưng GloBal)
8Quyết định số 08/QĐ-XPHC ngày 29/11/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI)
9Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 09/10/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Giang)
10Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 22/8/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Giang)
11Quyết định số 05/QĐ-XPHC ngày 28/7/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường (Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương AVA)
12Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 27/7/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Thanh Hải)
13Quyết định số 46/QĐ-XPHC ngày 07/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần chè Long Phú)
14Quyết định số 45/QĐ-XPHC ngày 07/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Tây Đô)
15Quyết định số 44/QĐ-XPHC ngày 07/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Tam Cửu)