1Văn bản số 4140/UBND-KT ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022
2Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Kế hoạch số 96/KH - UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
5Quyết định 604/QĐ - UBND: Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Văn bản số 914/STNMT-TNN ngày 26/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
7Công văn số 1671/UBND - KT ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022
8Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050