76Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
77Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
78Văn bản số 1616/STNMT-TNN ngày 14/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
79Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
80Quyết định số 295/QĐ-STNMT ngày 15/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận K 005991, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01627 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 14/5/2004 cấp cho hộ ông, bà: Nguyễn Đức Minh- Chu Thị Dính, thường trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
81Kế hoạch số 129/KH - UBND ngày 05/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022  
82Quyết định số 28/2022/QĐ - UBND ngày 15/08/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
83Thông báo Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
84Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai  
85Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 07/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CR 577546, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 04011 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 25/7/2019 cấp cho ông Nguyễn Như Lượng và bà Hoàng Thị Minh, thường trú tại tổ 12, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
86Quyết định số 266/QĐ-STNMT ngày 18/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CR 577546, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 04011 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 25/7/2019 cấp cho ông Nguyễn Như Lượng và bà Hoàng Thị Minh, thường trú tại tổ 12, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
87Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
88Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
89Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
90Quyết định số 263/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận I 570265, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00648 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/8/1996 mang tên Hộ ông Khổng Trọng Quy