,

1. Thể lệ Cuộc thi “Video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân tại cơ sở”
2. Quyết định số 282/QĐ-BTC ngày 27/9/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về Bảo vệ môi trường: Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về Bảo vệ môi trường với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường-Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”
3. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về bảo vệ môi trường  
4. Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ”
5. Văn bản số 14/CV-BTC ngày 30/6/2023 của BTC cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” vòng sơ khảo đợt 2
6. Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
7. Văn bản số 684/STNMT-VP ngày 24/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai cuộc thi: Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”    
8. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
9. Quy chế số 03 - QC/BTGTU ngày 28/6/2021 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
10. Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
11. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
12. Kế hoạch số 77/KH-STNMT-TĐTN ngày 28/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang Tổ chức cuộc thi viết, video “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021
13. Kế hoạch 65/KH-TU ngày 25/4/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang: hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( giải búa liềm vàng ) lần thứ VI-năm 2021
14. Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III
15. Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Xanh năm 2018