1. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
2. Quy chế số 03 - QC/BTGTU ngày 28/6/2021 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
3. Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
4. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
5. Kế hoạch số 77/KH-STNMT-TĐTN ngày 28/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang Tổ chức cuộc thi viết, video “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021
6. Kế hoạch 65/KH-TU ngày 25/4/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang: hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( giải búa liềm vàng ) lần thứ VI-năm 2021
7. Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III
8. Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Xanh năm 2018
9. Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”
10. Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế"
11. Thể lệ cuộc thi "Sáng tác ảnh về môi trường"
12. Lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang
13. Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí
14. Thể lệ cuộc thi vẽ tranh: "Chúng em với bảo vệ động vật hoang dã"
15. Cuộc thi "Sáng tác Ảnh và vẽ Poster"