1Thông báo số 243/TB-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: thu hồi đất công trình quy hoạch, mở rộng diện tích trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường
2Quyết định số 28/2022/QĐ - UBND ngày 15/08/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
3Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Khu công viên thể dục, thể thao Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang
6Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Công văn số 2455/UBND - KT ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện, thành phố để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
8Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18, Nông tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến-Thiền Viện chính pháp Tuyên Quang đến đường cấm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án ' Chương trình đô thị miền núi phía bắc- thành phố Tuyên Quang (gia đoạn 2 (2017-2020) đợt 3
9Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình trụ sở làm việc của báo Tuyên Quang (đợt 2)
10Văn bản số 797/STNMT-QLĐĐ ngày 14/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh
11Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND huyện Yên Sơn về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng Trường mầm non Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 13/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 5)
13Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Quốc phòng tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
14Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thường tại mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1),
15Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (đợt 1)