16Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2023
17Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Tạm giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2023
18Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023
19Văn bản số 12/STNMT-BVMT ngày 05/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
20Quyết định số 427/QĐ-STNMT ngày 31/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Công khai Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
21Quyết định số 413/QĐ-STNMT ngày 26/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
22Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 06/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BX 306354, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03004 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 20/12/2017 cấp cho bà Trịnh Thị Hải, thường trú tại thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
23Quyết định số 03/QĐ-STNMT ngày 06/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BX 306353, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03003 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 20/12/2017 cấp cho bà Trịnh Thị Hải, thường trú tại thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
24Quyết định số 02/QĐ-STNMT ngày 06/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CG 566653, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 03027 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 08/12/2017 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Hưng và bà Nguyễn Ngọc Bích, thường trú tại Tổ dân phố 4, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
25Quyết định số 422/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00571/QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 mang tên ông Lưu Trọng Ngọ
26Quyết định số 405/QĐ-STNMT ngày 19/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Công khai bổ sung dự toán kinh phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án khu đô thị; khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
27Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang: điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
28Kế hoạch số 228/KH - UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh: Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
29Quyết định 672/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
30Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang