,

Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang

1. Lãnh đạo S, gm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
2. 
Các phòng và tương đương thuc Sgm:
- V
ăn phòng S, cơ cu tchc gm: Chánh Văn phòng; Phó Chánh Văn
phòng; công chức chuyên môn, nghiệp v; nhân viên.
- Thanh tra S, cơ cu tchc gm: Chánh Thanh tra; Phó Chánh Thanh tra;
công chức chuyên môn, nghiệp v.
-
Phòng Khoáng sn, cơ cu tchc gm: Trưởng phòng; Phó Trưởng
phòng; công chức chuyên môn, nghiệp v.
-
Phòng Đo đạc, Bn đồ và Vin thám, cơ cu tchc gm: Trưởng phòng;
Phó Trưởng phòng; công chức chuyên môn, nghiệp v.
-
Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thy văn Biến đổi khí hu, cơ cu
t
chc gm: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; công chc chuyên môn, nghip v.
-
Phòng Qun lý đất đai, cơ cu tchc gm: Trưởng phòng; Phó Trưởng
phòng; công chức chuyên môn, nghiệp v.
3. Các đơn vsnghip công lập trc thuc S:
- V
ăn phòng Đăng ký đất đai.
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.
- Trung tâm Kỹ thut Tài nguyên và Môi trường.