Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng, cơ cấu gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh

b) Thanh tra, cơ cấu gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.  

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng, kế toán, các chuyên viên.

d) Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

đ) Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

e) Phòng Khoáng sản;

g) Phòng Tài nguyên nước.

Cơ cấu các Phòng: Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Khoáng sản; Tài nguyên nước gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng, các chuyên viên.

3. Các Chi cục thuộc Sở:

a) Chi cục Bảo vệ môi trường

b) Chi cục Quản lý đất đai

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

a) Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất.

c) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

d) Văn phòng Đăng ký đất đai.

e) Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.