106Quyết định số 307/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BR 174826, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03187 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 27/6/2014 cấp cho Hộ ông Lương Văn Đoàn và bà Đoàn Thị Huệ, thường trú tại tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
107Quyết định số 306/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BR 174825, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03186 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 27/6/2014 cấp cho Hộ ông Lương Văn Đoàn và bà Đoàn Thị Huệ, thường trú tại tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
108Quyết định số 305/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BR 174827, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03188 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 27/6/2014 cấp cho Hộ ông Lương Văn Đoàn và bà Đoàn Thị Huệ, thường trú tại tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
109Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BR 174828, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03189 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 27/6/2014 cấp cho Hộ ông Lương Văn Đoàn và bà Đoàn Thị Huệ, thường trú tại tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
110Quyết định số 303/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BR 174824, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03185 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 27/6/2014 cấp cho Hộ ông Lương Văn Đoàn và bà Đoàn Thị Huệ, thường trú tại tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
111Quyết định số 298/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 430218, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01545 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 08/6/2016 cấp cho ông Hoàng Văn Tú, thường trú tại thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
112Quyết định số 297/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 830930, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01875/MX do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 08/10/2007 cấp cho Hộ bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh và ông Vương Minh Tân, thường trú tại Tổ dân phố 10, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
113Quyết định số 296/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận V 893049, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00005/2003/QSDĐ/MX do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/01/2003 mang tên ông Nguyễn Văn Lâm và bà Trần Thị Dung
114Quyết định số 294/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
115Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của Ủy ban nhân dân Sơn Dương: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương
116Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
117Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
118Văn bản số 1616/STNMT-TNN ngày 14/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
119Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
120Quyết định số 295/QĐ-STNMT ngày 15/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận K 005991, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01627 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 14/5/2004 cấp cho hộ ông, bà: Nguyễn Đức Minh- Chu Thị Dính, thường trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang