,

1Quyết định số 07/QĐ-CNVPĐK ngày 22/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CG 566626, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 02389 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ký giấy ngày 01/12/2017 cấp cho ông Hà Sỹ Châm và bà Nguyễn Thanh Hiếu địa chỉ thường trú tại thôn 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 06/QĐ-CNVPĐK ngày 19/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Yên Sơn về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN B 751848, số vào sổ cấp GCN 00697... QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Lệnh Trung kiên và bà Chu Thị Cúc địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Đồng Chằm, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 05/QĐ-CNVPĐK ngày 05/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN AI 331606, số vào sổ cấp GCN H 0055 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/7/2007 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Biên và ông Lã Tiến Quảng, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 04/QĐ-CNVPĐK ngày 19/01/2024 của Chi nhánh VPĐK huyện Yên Sơn về việc hủy GCN QSD đất số vào sổ cấp GCN 00510 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 31/01/1996 cấp cho hộ bà Ngô Thị Giáp, địa chỉ thường trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 03/QĐ-CNVPĐK ngày 10/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận B 751251 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/5/1996 cấp cho ông Phạm Văn Hành, địa chỉ thửa đất tại thôn Chanh 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 06/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BC 043449, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00026 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 05411/2011 cho hộ ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, địa chỉ thường trú tại thôn An Ninh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 07/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BD 823481, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.01959 do UBND huyện Na Hang cấp ngày 31/12/2011 cho hộ bà Ma Thị Phòng và ông Hỏa Tiến Doanh, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 06/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BĐ 909513, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00576 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 05/01/2012 cho hộ bà Bùi Thị Thiện và ông Ngô Văn Quân, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Giang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 05/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung của GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BT 430247, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.02091 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 25/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Ngọc và ông Nguyễn Cơ Thạch, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 04/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN AL 843376, số vào sổ cấp GCN QSD đất H.00710 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 28/10/2008 cho hộ ông Lê Thanh Bình và bà Kiều Thị Thanh Thủy, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 03/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BN 684173, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.05005 do UBND huyện Na Hang cấp ngày 31/12/2012 cho hộ ông Nông Văn Thực và bà Đặng Thị Yến, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 02/QĐ-CNVPĐK ngày 10/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BQ 033162, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00881 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 05/12/2013 cho ông Lưu Quang Long, địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 01/QĐ-CNVPĐK ngày 10/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất QSH đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 909332, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00565 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 22/12/2011 cho bà Nguyễn Thị Hợi, địa chỉ thường trú tại thôn Nà Ngà, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 02/QĐ-CNVPĐK ngày 02/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN H 619181, số vào sổ cấp GCN 00042/QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/6/1996 cấp cho ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ thường trú tại thôn 2, xã xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
15Quyết định số 01/QĐ-CNVPĐK ngày 02/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN E 0388253 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Nịnh Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Ngay, địa chỉ thường trú tại thôn Giếng Đõ, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.