,

1Quyết định số 01/QĐ-CNVPĐK ngày 30/5/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 754170, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00670 do UBND huyện Na Hang ký ngày 05/10/2010 cho hộ ông Tạ Đức Hạnh và bà Bùi Thị Thanh, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 3. thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 17/QĐ-CNVPĐK ngày 14/5/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhân CT 732825 số vào sổ cấp GCN CS 02475 do Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang ký ngày 15/7/2020 cấp cho ông Trần Mạnh Toại và Bà Vũ Thị Để, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Trầm Ân, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 16/QĐ-CNVPĐK ngày 14/5/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành DE 192870, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01884, do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 29/5/2023 cấp cho bà Ma Thị Ngâm, địa chỉ thường trú tại thôn Làng Nhà, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 14/QĐ-CNVPĐK ngày 10/5/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận E 0399023 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Nga Xuân Vinh, địa chỉ thửa đất tại thôn Đình Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo số 638/TB-STNMT ngày 28/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
6Thông báo số 592/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
7Thông báo số 591/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
8Thông báo số 590/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
9Thông báo số 583/TB-STNMT ngày 22/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
10Thông báo số 582/TB-STNMT ngày 22/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
11Quyết định số 11/QĐ-CNVPĐK ngày 23/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận AI 323693, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất H 01182, do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 10/12/2008 cấp cho Hộ ông Phan Văn Chi và bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ thửa đất tại thôn Lảm Lượng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 10/QĐ-CNVPĐK ngày 23/02/2024 của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành phôi Giấy chứng nhận I 587465, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00490/QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 02/10/1996 cấp cho Hộ bà Lộc Thị Bình, địa chỉ thường trú tại thôn 3, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 09/QĐ-CNVPĐK ngày 23/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành phôi Giấy chứng nhận 0399076 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Hoàng Văn Ngọ, địa chỉ thường trú tại tổ 3, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 08/QĐ-CNVPĐK ngày 23/2/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00978/QSDĐ do UBND huyện yên Sơn ký ngày 02/6/1996 cấp cho ông Trần Mạnh Chiến, địa chỉ thường trú tại thôn Con Voi, xã An Khê (nay là thôn trung Hà, xã Nhữ Hán), huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 07/QĐ-CNTP ngày 04/3/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 840898, số vào sổ cấp GCN QSD đất H 01931/MX do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 13/11/2007 cấp cho Hộ bà Đinh Liên Hương, địa chỉ thường trú tại tổ 5, (tổ 11 cũ), phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.