Big data và ứng dụng trong chuyển đổi số

Nghị quyết số 52-NQ/TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác định vai trò quan trọng của việc khai thác dữ liệu. Trên thực tế, Việt Nam được coi là nước có dân số trẻ, với hơn 70% người sử dụng internet, do vậy thị trường dữ liệu lớn (Big data) được đánh giá là giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số, xã hội số…

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin

Một trong các khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đề ra là phát triển, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng ...

Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Ngày 28-7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với VNPT Tuyên Quang tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2027.