Tỷ lệ chất thải rắn y tế của bệnh viện được xử lý đạt 95%

Thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cức triển khai công tác quản lý chất thải y tế trong khuôn viên các cơ sở y tế. Qua đó, công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế được các bệnh viện thực hiện tương đối tốt. Hiện nay, tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt khoảng 95%.