,

Nhà báo lớn Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ xem mình là nhà báo, lại càng chưa bao giờ xem mình là một nhà báo lớn. Nhưng công lao sáng lập, gây dựng, rèn ...