1Kế hoạch số 210/KH - UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
2Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030
3Kế hoạch số 202/KH - UBND ngày 22/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh  
4Kế hoạch số 201/KH - UBND ngày 22/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
5Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
6Kế hoạch số 209/KH - UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2027
7Quyết định số 346/QĐ-STNMT ngày 14/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm 2022  
8Quyết định số 37/2022/QĐ - UBND ngày 15/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
9Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 -2025  
10Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
11Quyết định số 580/QĐ - UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành danh mục các dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
13Quyết định số 294/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
14Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của Ủy ban nhân dân Sơn Dương: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương
15Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường