1Kế hoạch số 126/KH-STNMT ngày 29/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
2Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 09/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021-2025”
3Văn bản số 2367/CV-CAT ngày 26/4/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đường dây nóng của tổ trưởng tổ công tác đề án 06 tỉnh Tuyên Quang
4Kế hoạch số 75/KH - UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
5Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 12/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2023  
6Kế hoạch số 50/KH - UBND ngày 20/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023 - 2025
7Kế hoạch số 49 /KH-UBND ngày 16/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023  
8Văn bản số 5534/UBND-THCBKS ngày 01/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
9Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang  
11Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần  
12Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Tạm giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2023
13Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc,chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập,tổ chức hội của tỉnh năm 2023
14Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 06/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
15Kế hoạch số 16/KH-STNMT ngày 06/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023