1Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPcủa Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
2Văn bản số 1188/SKH-ĐKKD ngày 29/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v thông tin tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp  
3Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 742/QĐ - UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Kế hoạch số 118/KH - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
6Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang
7Công điện số 05/CĐ-QG hồi 8h00' ngày 13/6/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai
8Quyết định số 641/QĐ - UBND ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang
9Kế hoạch số 100/KH-STNMT ngày 23/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm ngành thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002-2022)
10văn bản 312/STNMT-VP ngày 07/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Báo cáo công khai tài sản; lập báo cáo tài sản và báo cáo xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước năm 2021   
11Kế hoạch số 84/KH - UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Kế hoạch số 83/KH - UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Kế hoạch số 88/KH-STNMT ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh: nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022, 2023 định hướng đến năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang
14Kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
15Kế hoạch số 61/KH - UBND thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh