,

1Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
2Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
3Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 06/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
4Văn bản số 183/STNMT-VP ngày 20/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2024
5Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 09/QĐ- UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã của huyện và đơn giá vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2024
7Văn bản số 215 /UBND-THCBKS ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
8Văn bản số 6457/UBND-THVX ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
9Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
10Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh: phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024
11Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh: ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
12Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 01/01/2024 của UBND tỉnh: bãi bỏ một phần Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Văn bản số 28/UBND-THVX ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024
14Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 12/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Công khai Bổ sung kinh phí do điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ năm 2023
15Kế hoạch số 47/KH-STTTT ngày 04/12/2023: Triển khai thực hiện tuyên truyền Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo