Tích cực đẩy mạnh chương trình 1 tỷ cây xanh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc trồng cây gây rừng. Hơn 60 năm qua, Tết trồng cây do Người khởi xướng đã trở thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, sâu rộng, thiết thực.