,

1. Kế hoạch số 52/KH-STNMT ngày 05/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Tuyên truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
2. Tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp
3. Thông báo số 2206/TB-VPĐK ngày 26/12/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai
4. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: nhà máy xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  
5. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy xử lý rác thải Tâm Hà” tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  
6. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án: Nhà máy xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang của Công ty CP công nghệ môi trường HM Group
7. Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2022
8. Thông báo số 442/TB-STNMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai danh sách đơn vị, cán bộ, số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
9. Văn bản số 592/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/6/2021 của Sở Tư pháp về việc gửi Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  
10. Văn bản số 544/CV-TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc Thực hiện chỉ thị số 03-/CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“
11. Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
12. Thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kì 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
13. Thông báo về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Tuyên Quang, theo từng đơn vị bầu cử
14. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
15. Báo cáo Chính trị Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII