1. V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19
2. Công văn triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19
3. Văn bản v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
4. V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
5. Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
6. Văn bản số 2303/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
7. về việc đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập (lần 2)
8. về việc đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập
9. Chỉ thị Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
10. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
11. Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
12. Công văn số 3402-CV/TU ngày 30/01/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
13. Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ vv tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
14. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ vv tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
15. Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ vv tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra