1. Công văn số 83/UBND - THVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covd-19 tại các Khu, cụm công nghiệp
2. Quyết định số 6/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 2112/QĐ - UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. Thông báo số 177/UBND -TB ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
5. Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Văn bản số 5112/UBND-THVX ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
7. Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Phổi Tuyên Quang
8. Quyết định 2010/QĐ-UBND 19/12/2021 về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 xã Tân Mỹ, Xuân Quang huyện Chiêm Hóa và phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Văn bản số 4911/UBND-KT ngày 13/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v dừng tổ chức Hội chợ Thương Mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
12. Thông báo số 2089/TB-STNMT ngày 07/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển thi chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
13. Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch