1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Báo cáo Chính trị Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII
3. Nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
4. V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19
5. Công văn triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19
6. Văn bản v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
7. V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
8. Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
9. Văn bản số 2303/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
10. về việc đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập (lần 2)
11. về việc đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập
12. Chỉ thị Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
13. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
14. Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
15. Công văn số 3402-CV/TU ngày 30/01/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra