,

1. Thông báo số 1253/TB-STNMT ngày 28/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024
2. Văn bản số 1135/TB-STNMT ngày 17/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị đơn vị báo giá hàng hóa
3. Thông báo số 925/TB-STNMT ngày 03/5/2024 của về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản là xe ô tô thanh lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 124/Q-ĐUBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
6. Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
10. Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
11. Kế hoạch số 52/KH-STNMT ngày 05/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Tuyên truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
12. Thông báo số 68/TB-VPĐk ngày 29/02/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai: Kết quả trúng tuyển Hợp đồng lao động (đợt 1) năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai.
13. Thông báo số 63/TB-BTNMT ngày 29/01/2024 về việc vận hành Cổng thông tin điện tử EPR Quốc gia
14. Tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp
15. Thông báo số 24/TB-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: tuyển dụng công chức năm 2024