Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023: Giải quyết thách thức tài nguyên nước Việt Nam

Trong 2 ngày 5-6/12, tại Vĩnh Phúc, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Cơ quan hợp tác ngành nước của Australia (AWP) tổ chức Hội thảo “Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023 - Giải quyết thách thức tài nguyên nước Việt Nam”. Hội thảo là một trong các hoạt động hướng đến việc hình thành Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước.