,

1Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung 09 khu vực khoáng sản (01 khu vực kaolin-felspat, 07 khu vực tận thu barit, 01 khu vực đất san lấp) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 01 mỏ khoáng sản mới và mở rộng diện tích 01 mỏ đã cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 04 điểm mỏ khoáng sản mới và diện tích mở rộng 02 mỏ đã cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
5Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 03 điểm mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
6Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt bổ sung 01 khu vực chì kẽm đã được phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
7Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 02 mỏ khoáng sản mới làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
8Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 03 điểm mỏ khoáng sản cát, sỏi, đá phiến vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
10Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
11Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang