1Kế hoạch phối hợp số 123/KHPH-MTTQ-STNMT ngày 26/05/2023 của Trường trực UB Mặt trận Tổ quốc và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2023
2Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang: phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cát, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3Giấy phép số 09/GPMT-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Hợp tác xã sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn, địa chỉ tổ 11, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khai thác mỏ đá vôi Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4Giấy phép số 08/GPMT-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH Hoa Đạt CĐP, địa chỉ tại thôn Hưng Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án khai thác mỏ đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Trung Thành, xã Thành Long, huyện hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
5Giấy phép số 07/GPMT-UBND ngày 10/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH Future Of Sound Vina, địa chỉ tại lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án nhà máy sản xuất, gia công thiết bị nghe (tai nghe) Future Of Sound Vina (giai đoạn 1)
6Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
8Giấy phép số 06/GPMT-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang-Việt Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 24/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại xã Tân Thành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 12/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang  
11Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
12Văn bản số 1860/STNMT-BVMT ngày 21/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc chấp hành thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản  
13Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của UBND tỉnh: Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển,xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
15Kế hoạch số 223/KH-STNMT-UBND ngày 29/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và UBND huyện Hàm Yên: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022