,

1Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
2Văn bản số 88/STNMT-BVMT ngày 10/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh  
3Quyết định số 389/QĐ-STNMT ngày 08/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ đá vôi Đồng Bèn 2 tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
4Quyết định số 382/QĐ-STNMT ngày 29/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận thôn Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Nhà máy xi măng Tân Quang công suất 2.500 tấn Clinke/ngày tại xóm 5, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của nhà máy xi măng Tân Quang công suất 2.500 tấn Clinke/ngày tại xóm 5, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  
7Văn bản số 01/CV-BQL ngày 20/10/2023 của Ban quản lý thực hiện gói thầu Quan trắc theo Quyết định 276 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời thương thảo hợp đồng gói thầu Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc tỉnh Tuyên Quang
8Giấy phép số 16/GPMT-UBND ngày 13/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang - Việt Nam, địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở sản xuất giày, dép xuất khẩu tại thôn 17, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
9Văn bản số 1866/STNMT-BVMT ngày 13/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
10Văn bản số 602/CV-BQLDA ngày 30/8/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM của dự án Quy hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương
11Văn bản số 77/BQL-XD ngày 03/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD khu vực về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án Xây dựng Bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Minh Dân để xử lý rác thải của 8 xã phía Bắc của huyện, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 02)  
12Kế hoạch phối hợp số 123/KHPH-MTTQ-STNMT ngày 26/05/2023 của Trường trực UB Mặt trận Tổ quốc và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2023
13Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang: phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cát, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Giấy phép số 09/GPMT-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Hợp tác xã sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn, địa chỉ tổ 11, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khai thác mỏ đá vôi Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
15Giấy phép số 08/GPMT-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH Hoa Đạt CĐP, địa chỉ tại thôn Hưng Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án khai thác mỏ đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Trung Thành, xã Thành Long, huyện hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang