1Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 12/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang  
2Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
3Văn bản số 1860/STNMT-BVMT ngày 21/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc chấp hành thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản  
4Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển,xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
5Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của UBND tỉnh: Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển,xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
7Kế hoạch số 223/KH-STNMT-UBND ngày 29/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và UBND huyện Hàm Yên: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
8Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
9Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 25/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
11Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
12Văn bản số 1616/STNMT-TNN ngày 14/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
13Kế hoạch 102/KH-STNMT ngày 23/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2022
14Văn bản 852/STNMT-TNN ngày 19/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
15Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”