1Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
2Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 25/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
4Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
5Văn bản số 1616/STNMT-TNN ngày 14/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
6Kế hoạch 102/KH-STNMT ngày 23/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2022
7Văn bản 852/STNMT-TNN ngày 19/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
8Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
9Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
10Văn bản số 250/STNMT-BVMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Kế hoạch số 31/KH - UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu huỷ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025
12Quyết định số 21/QĐ - UBND ngày 18/01/2022 Phê duyệt diện tích tự nhiên trong lưu vực và diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 lưu vực sông Gâm
13Nghị quyết số 70/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
14Công văn số 4119/UBND - KT ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh
15Văn bản số 1629/STNMT-BVMT ngày 12/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.