,

1DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023
2Văn bản số 1221/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 12/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.
3Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00702 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
4Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 01134 của Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang
5Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00913 của Trung tâm quy hoạch xây dựng
6Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 2136 của Công ty TNHH MTV kiến trúc Phố xanh
7Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00769 của Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Thành Tuyên
8Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00798 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường
9Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1785 của Công ty TNHH MTV dịch vụ tài nguyên môi trường Hà Tuyên
10Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00895 của Công ty TNHH dịch vụ Hoàng Long
11Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 01090 của Công ty TNHH Hưng Định
12Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 2092 của Công ty TNHH đo đạc bản đồ Tân Hà
13Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 00745 của Trung tâm điều tra, quy hoạch - thiết kế nông lâm nghiệp
14DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022
15Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang