,

1Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện,thành phố
2Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố
3Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 27/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang  
4Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
5Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang  
6Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  
7Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  
9Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  
10Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố
11Quyết định số 181/QĐ - UBND ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố
12Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lâm Bình
13Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang