,

Chắp cánh cho những ý tưởng sáng tạo

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học nhằm khơi dậy phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh toàn tỉnh. Thông qua cuộc thi này, nhiều ý tưởng tiếp tục được định hướng, phát triển để trở thành những sản phẩm, dự án có tính ứng dụng cao trong cuộc sống.