Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 phục vụ bền vững kinh tế biển

Bộ KH&CN vừa ban hành Quyết định số 1034/QĐ-BKHCN phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu KH&CN phát triển bền vững kinh tế biển” nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để khai thác, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững kinh tế biển.

Hội thảo về phát triển khoa học, công nghệ

Ngày 8-4, trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của ...