,

31Quyết định số 05/QĐ-CNVPĐK ngày 05/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN AI 331606, số vào sổ cấp GCN H 0055 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/7/2007 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Biên và ông Lã Tiến Quảng, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
32Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
33Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 06/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
34Văn bản số 206/UBND-NC ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 184/CV-TCTTKĐA
35Văn bản số 183/STNMT-VP ngày 20/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2024
36Quyết định số 04/QĐ-CNVPĐK ngày 19/01/2024 của Chi nhánh VPĐK huyện Yên Sơn về việc hủy GCN QSD đất số vào sổ cấp GCN 00510 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 31/01/1996 cấp cho hộ bà Ngô Thị Giáp, địa chỉ thường trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
37Quyết định số 03/QĐ-CNVPĐK ngày 10/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận B 751251 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/5/1996 cấp cho ông Phạm Văn Hành, địa chỉ thửa đất tại thôn Chanh 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
38Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
39Văn bản số 359/UBND-KT ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn thiếu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt mùa khô năm 2024  
40Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
41Quyết định số 06/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BC 043449, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00026 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 05411/2011 cho hộ ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, địa chỉ thường trú tại thôn An Ninh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
42Quyết định số 07/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BD 823481, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.01959 do UBND huyện Na Hang cấp ngày 31/12/2011 cho hộ bà Ma Thị Phòng và ông Hỏa Tiến Doanh, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
43Quyết định số 06/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BĐ 909513, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00576 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 05/01/2012 cho hộ bà Bùi Thị Thiện và ông Ngô Văn Quân, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Giang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
44Quyết định số 05/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung của GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BT 430247, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.02091 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 25/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Ngọc và ông Nguyễn Cơ Thạch, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
45Quyết định số 04/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN AL 843376, số vào sổ cấp GCN QSD đất H.00710 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 28/10/2008 cho hộ ông Lê Thanh Bình và bà Kiều Thị Thanh Thủy, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang