1. Thông báo số 2591/TB-STNMT ngày 24/11/2023 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định Gói thầu “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tuyên Quang”
2. Thông báo số 2586/TB-STNMT ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định gói thầu nâng cấp trang thông tin điện tử (Website) của Sở Tài nguyên và Môi trường
3. Thông báo số 2203/TB-VPĐK ngày 23/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định gói thầu mua sắm máy móc thiết bị phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai
4. Thông báo số 256/TB-STNMT ngày 22/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn đơn vị cung cấp trang thiết bị và kiểm tra, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường
5. Thông báo số 2320/TB-STNMT ngày 30/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời thầu
6. Thông báo số 02/TB-BQL ngày 26/10/2023 của Ban Quản lý thực hiện gói thầu quan trắc theo Quyết định 276: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang
7. Thông báo số 2226/TB-STNMT ngày 20/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập dự án xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý sụt lún đất tại tổ dân phố Tân Cương, Tân Quang, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
8. Văn bản số 01/CV-BQL ngày 20/10/2023 của Ban quản lý thực hiện gói thầu Quan trắc theo Quyết định 276 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời thương thảo hợp đồng gói thầu Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định số 290/QĐ-STNMT ngày 05/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thắng Quân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)
10. Thông báo số 2073/TB-STNMT ngày 05/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thắng Quân huyện Yên Sơn tại xã Lang Quán, xã Chân Sơn và thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn (đợt 1)
11. Thông báo số: 2034/STNMT ngày 29/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu lập: “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2023 chuyên đề Bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”
12. Văn bản số 12/CV-BQL ngày 27/9/2023 của Ban quản lý Dự án theo Quyết định số 197 về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
13. Thông báo số 1990/TB-STNMT ngày 26/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14. Thông báo số 89/TB-TTDVĐGTS và 90/TB-TTDVĐGTS ngày 25/9/2023 về việc đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
15. Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 20/9/2023 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 2 năm 2023