1Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức  
2Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/07/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang
3Văn bản số 2671/UBND-NC ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy mạnh tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia  
4Văn bản số 1185/STNMT-VPĐK ngày 20/06/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất    
5Văn bản số 662/STTTT-TTBCXB ngày 01/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”
6Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
7Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 29/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
8Kế hoạch số 124/KH-STNMT ngày 27/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: tổ chức gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
9Văn bản số 2103/UBND-THCBKS ngày 24/5/20223 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
10Văn bản số 904/STNMT-VP ngày 21/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gặp gỡ trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
11Văn bản số 903/STNMT-VP ngày 20/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
12Văn bản số 763/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v công khai danh sách công chức, viên chức trực tiếp hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện DVCTT
13Kế hoạch số 76/KH-STNMT ngày 13/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: phát động đợt thi đua Chuyển đổi số - Năm Dữ liệu số Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
14Văn bản số 292/STTTT-TTBCXB ngày 21/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền  
15Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 30/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường 2023