,

1Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 26/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Kiến trúc Đô thị thông minh tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0
2Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 25/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang
3Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024  
4Văn bản số 671/UBND-TC ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh, Bản đồ số mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Văn bản số 206/UBND-NC ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 184/CV-TCTTKĐA
6Văn bản số 216 /UBND-THCBKS ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia và trên địa bàn tỉnh
7Văn bản số 510/KSTT-VP ngày 28/12/2023 về việc sổ tay chia sẻ kinh nghiệm của Pháp  
8Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức  
9Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/07/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang
10Văn bản số 2671/UBND-NC ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy mạnh tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia  
11Văn bản số 1185/STNMT-VPĐK ngày 20/06/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất    
12Văn bản số 662/STTTT-TTBCXB ngày 01/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”
13Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
14Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 29/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
15Kế hoạch số 124/KH-STNMT ngày 27/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: tổ chức gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường