1Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 29/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
2Kế hoạch số 124/KH-STNMT ngày 27/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: tổ chức gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
3Văn bản số 2103/UBND-THCBKS ngày 24/5/20223 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
4Văn bản số 904/STNMT-VP ngày 21/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gặp gỡ trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
5Văn bản số 903/STNMT-VP ngày 20/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
6Văn bản số 763/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v công khai danh sách công chức, viên chức trực tiếp hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện DVCTT
7Kế hoạch số 76/KH-STNMT ngày 13/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: phát động đợt thi đua Chuyển đổi số - Năm Dữ liệu số Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
8Văn bản số 292/STTTT-TTBCXB ngày 21/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền  
9Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 30/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường 2023
10Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang
11Kế hoạch số 228/KH - UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh: Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
12Kế hoạch số 228/KH - UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
13Văn bản số 1996/STNMT-VP ngày 08/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
14Văn bản số 4509/UBND-NC ngày 02/11/2022 của V/v tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
15Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang