,

1. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
2. Chỉ thị 02-CT/TU ngày 09/02/2018 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
3. Kế hoạch số 93/KH-STNMT ngày 16/5/2017 Kế hoạch PCTN năm 2017
4. Kế hoạch 08-KH/ĐU ngày 30/12/2016 kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ (khóa III) thực hiện Chỉ thị số 05
5. Kế hoạch 15-KH/ĐU ngày 14/7/2017 Sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)
6. Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 13/4/2017 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
7. Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng ủy Sở Kế hoạch tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
8. QUYẾT ĐỊNH 61/2010/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại...
9. NGHỊ ĐỊNH 68/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
10. LUẬT TỐ CÁO 2011
11. LUẬT KHIẾU NẠI 2011
12. QUYẾT ĐỊNH 129/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang
13. LUẬT VIÊN CHỨC 2010
14. LUẬT THANH TRA 2010
15. QUYẾT ĐỊNH 950/2009/QĐ-CTN VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG