,

1Văn bản số 1397/STNMT-KS ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Sông Lô 8A, 8B
2Văn bản số 965/STNMT-TNN ngày 06/05/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc chủ động ứng phó, đảm bảo an toàntrong mùa mưa lũ năm 2024
3Văn bản số 848/STNMT-BVMT ngày 23/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024
4Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Văn bản số 1397/STNMT-KS ngày 17/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chủ động ứng phó Bão số 1
6Văn bản số 4140/UBND-KT ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022
7Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Kế hoạch số 96/KH - UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
9Quyết định 604/QĐ - UBND: Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050