1Quyết định số 326/QĐ-STNMT ngày 22/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương
2Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận huyện Yên Sơn (lần 1)
3Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 16/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất và cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng bãi chứa cát, sỏi lòng sông Lô tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn
4Quyết định 574/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Thủy điện Sông Lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Hồ Minh Cầm thuộc Tiểu dự án 2, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
6Quyết định 400/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa hàng mua bán phân bón hóa học, lương thực, xưởng chế biến và hệ thống nhà kho tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
7Văn bản 3540/UBND-TNMT ngày 22/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh TUyên Quang: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
8Văn bản 5727/BTNMT-TĐKTTT ngày 17/09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
9Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 20/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AE 973037, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH.00044 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 22/3/2007 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Sơn, thường trú tại Tổ Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/12/1996 cấp cho Hộ bà Phương Thị Vàng (Phương Bích Vàng), thường trú tại thôn Ngọc Lâu, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 315/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 662358, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00404 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 02/6/2011 cấp cho ông Trần Văn Thông và bà Trần Thị Lụa
13Quyết định số 314/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BC 397403, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000269/NT do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 18/3/2011 cấp cho hộ bà Hán Thị Thúy Dương và ông Hoàng Ngọc Quỳnh, thường trú tại tổ 3 (nay là Tổ dân phố 2), phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 313/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 837550, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000666/MX do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 09/11/2012 mang tên ông Khổng Trường Sinh
15Quyết định số 312/QĐ-STNMT ngày 16/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 434678, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH.01169 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/6/2014 mang tên hộ ông Hồ Minh Quang và bà Đỗ Thị Kim Dung