1Quyết định số 385/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận X 063647, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00350 QSDĐ/PT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 08/12/2003 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Kim, bà Thạch Thị Mùi, thường trú tại tổ 10, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 16/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BX 509790, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01611 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 05/5/2016 cấp cho hộ ông Phan Văn Tưởng và bà Bùi Thị Lục, thường trú tại thôn Lập Thành, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 12/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang  
4Thông báo số 243/TB-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: thu hồi đất công trình quy hoạch, mở rộng diện tích trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường
5Văn bản số 1996/STNMT-VP ngày 08/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
6Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 09/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận V 908349, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01909 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 18/8/2004 cấp cho hộ ông bà: Nguyễn Xuân Đài- Hà Thúy Lục, thường trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8Kế hoạch số 210/KH - UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
9Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030
10Kế hoạch số 202/KH - UBND ngày 22/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh  
11Kế hoạch số 201/KH - UBND ngày 22/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
12Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
13Kế hoạch số 209/KH - UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2027
14Văn bản số 4509/UBND-NC ngày 02/11/2022 của V/v tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
15Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đến năm 2030, định hướng đến năm 2040