,

1Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích loại đất sử dụng để thực hiện một số công trình, dự án tại danh mục công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tuyên Quang  
2Quyết định 672/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
3Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
4Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Thành Hưng City 2
5Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Mở rộng diện tích trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường
6Kế hoạch số 109/KH - UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.
8Quyết định số 62/QĐ-UBND.ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 67/QĐ - UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (phân khu) phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
11Quyết định số 664/QĐ - UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
12Kế hoạch số 188/KH - UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
13Thông báo số 133/TB - UBND ngày 6/10/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh TuyênQuang
14Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao Tuyên Quang
15Quyết định 400/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa hàng mua bán phân bón hóa học, lương thực, xưởng chế biến và hệ thống nhà kho tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang