Trung ương ban hành Nghị quyết về đất đai

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao."

Tăng điểm chỉ số tiếp cận đất đai

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 của Tuyên Quang xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố với 64,76 điểm, nằm trong các tỉnh có điểm số khá của ...