,

1. Quyết định số 124/Q-ĐUBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6. Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
8. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
9. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
10. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
11. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
12. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
13. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
14. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
15. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang.