1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
4. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
6. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
7. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
8. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang.  
9. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Yên được phê duyệt tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang   
10. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chiêm Hóa được phê duyệt tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang  
11. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang được phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang   
12. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang   
13. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Dương được phê duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang   
14. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lâm Bình được phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang