,

1Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
2Văn bản số 1860/STNMT-BVMT ngày 21/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc chấp hành thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản  
3Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
4Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
5Văn bản số 250/STNMT-BVMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Kế hoạch số 31/KH - UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu huỷ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025
7Công văn số 4119/UBND - KT ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh
8Văn bản số 1629/STNMT-BVMT ngày 12/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.
9Văn bản 3540/UBND-TNMT ngày 22/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh TUyên Quang: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
10Văn bản số 592/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/6/2021 của Sở Tư pháp về việc gửi Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  
11Kế hoạch số 106/KH - UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
12Báo cáo số 551/BC-UBND ngày 12/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa: Công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn năm 2020
13Văn bản số 749/STNMT-CCBVMT ngày 07/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc cử đại diện tham gia thành viên Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi viết, video“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2021
14Quyết định số 163/QĐ-STNMT ngày 08/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết, video “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021  
15Văn bản số 1717/UBND-TNMT ngày 03/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021