1. Quyết định số 3469/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC nội bộ lĩnh vực tài nguyên nước trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. Quyết định số 3468/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
3. Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 ủa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
5. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023
6. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023
7. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023
8. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
9. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022
10. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
11. Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; lĩnh vực đo đạc và bản đồ; lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang
12. Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
13. Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
14. Quyết định số 1237/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
15. Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai; TTHC được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang