1. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020
2. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
3. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020
4. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 và nội dung xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
5. Quyết định sô 1337/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
6. Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định 1552 vv công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường
8. Quyết định 818 vv công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường
9. Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa;......
10. Quyết định 1080/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
11. Văn bản 3696/UBND-KSTT v/v công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
12. Quyết định v/v công bố Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích..
13. Quyết định số 1302/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
14. Quyết định 1670/QĐ-BTNMT v/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
15. Quyết định 2865/QĐ-BTNMT Công bố Danh mục thủ tục chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường