1771Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: G 483497, số vào sổ cấp giấy: 00391 QSDĐ do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày 02/4/1996 cấp cho ông Trần Ngọc Khởi..
1772Quyết định V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất (Kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: C 540447..
1773Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: 757093 do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 15/9/1995 cấp cho ông Đàm Minh Xuân (địa chỉ: thôn Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
1774Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN QSD đất (kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: K 231956 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 03/02/1999..
1775Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, đã được UBND tỉnh ký ngày 19/4/2007 cấp cho Trường Tiêu học Hùng Thắng (địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thắng Bình, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
1776Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất, số phát hành: E 723158, được UBND huyện Yên Sơn (nay là UBND thành phố Tuyên Quang) ký ngày 20/10/1995..
1777Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp GCN: H04466 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 02/12/2008 cho Hộ bà Ngô Thị Lan..
1778Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BV 444374, được UBND thành phố Tuyên quang ký ngày 31/10/2014 cấp cho ông Nguyễn Văn Cường..
1779Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AG 845101, do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 26/9/2006 cấp cho Hộ ông: Nguyễn Phi Linh; bà: Trần Thị Hương Thơm...
1780Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: E 0561977, do UBND huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995 cấp cho ông La Tài Minh..
1781Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, phats hành: E 0384314; số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 00377 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 10/12/1995 cấp cho ông: Đinh Văn Vẻ...
1782Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất số phát hành BG 507221; số vào sổ cấp giấy: CH00148 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 02/12/2011 cho hộ Ông Nguyễn Văn Lư...
1783Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất giấy; số vào sổ cấp giấy: 00030 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 22/08/1995 cho ông Nguyễn Duy Ninh...
1784Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCN do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất (Kèm theo GCN QSD đất, số phát hành AK 336960, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 05076..
1785Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AI 118438; số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: H 01888/HT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 16/5/2007..