1786Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất giấy; số vào sổ cấp giấy: 00113 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày 02/4/1996 cho hộ ông Luơng Văn Quân..
1787Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: X 038475 số vào sổ cấp giấy 192 QSDĐ do UBND thị xã Tuyên Quang..
1788Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: AĐ 474180, số vào sổ cấp giấy: H01192/HT, do UBND thị xã Tuyên Quang..
1789Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCN QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN QSD đất (Kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: K 005661, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 01032...
1790Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BI 760630, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 03417 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 18/12/2012..
1791Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 905458, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 05 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 30/6/2004 cho hộ ông Nguyễn Hữu Hiển và bà Đoàn Thị Huệ..
1792Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.00545 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/9/1995 cho hộ ông Trung Tắc Và..
1793Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số BC 323103, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: CH 000358/YL do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 28/7/2011 cấp cho hộ bà Lê Thị Nguyên..
1794Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN QSD đất (kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 902711...
1795Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BĐ 837933, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 001628/AT...
1796Quyết định v/v hủy GCN QSDĐ số vào sổ 16/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Nuyên (địa chỉ: Làng Chùa, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)
1797Quyết định v/v Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 13/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Tiếp (địa chỉ: Làng Chùa, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)
1798Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ 18/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Mỵ (địa chỉ: Làng Chùa, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)
1799Quyết định v/v hủy GCN QSDĐ số vào sổ 94/QSDĐ, số phát hành E 0561319 do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho ông Hoàng Đức Văn (địa chỉ: Nặm Chá, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)
1800Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCN do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN QSDĐ (Kèm theo GCN QSDĐ, số phát hành E 0561099, số vào sổ cấp GCN 177/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996..