1756Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.000623, CH.000624 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 15/01/2009 cấp cho hộ bà Hồ Thục Quyên
1757Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Trần Văn Tú và bà Trương Thị Thu Hà
1758Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành I 426546, số vào sổ cấp giấy: 01034 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 cho ông Nguyễn Văn Tiêu
1759Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Như Cường
1760Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành I 426546, số vào sổ cấp giấy: 01034 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 cho ông Nguyễn Văn Tiêu
1761Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy: 00968 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/11/1996 cho bà Lâm Thị Đán
1762Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy: 00012 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 30/6/1996 cho ông Ngô Đức Hậu (địa chỉ: xóm Cà, xã Tiên Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
1763Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất giấy; số phát hành BG507617, số vào sổ cấp giấy: CH00515, số phát hành BG507600 số vào sổ cấp giấy: CH00514 do UBND huyện Sơn Dương ký năm 2012..
1764Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AĐ 846207, số vào sổ cấp giấy H: 01526/PT do UBND thị xã Tuyên Quang
1765Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AI 118085, số vào sổ cấp giấy H: 03922/YL do UBND thị xã Tuyên Quang
1766Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: I 098617, số vào sổ cấp GCN: 901 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 20/5/1996 cho hộ ông Phạm Văn Các..
1767Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho ông Bế Văn Áo..
1768Thông báo số 47/VPĐK-TB hủy GCNQSD đất số vào sổ 00389 do bị mất hộ bà Nguyễn Thị Thu Duyên, ông Trần Công Ứng tổ 31 phường Phan Thiết
1769Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ số phát hành: AI 142418, số vào sổ H 01938/PT do UBND thị xã Tuyên Quang ( nay là UBND TP.Tuyên Quang) cấp ngày 13/3/2007
1770Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số phát hành:CA 659050, số vào sổ: CS 01635 cấp cho bà Hồng Nguyệt Hồ, tổ 21, phường Minh Xuân, TP.TQ