1726Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: BI 760646, được UBND huyện Hàm Yên ký ngày 18/12/2012, mang tên hộ ông Vũ Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Sim..
1727Quyết định v/v hủy Trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành E 757517 do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 19/9/1995 cấp cho ông Phan Văn Quynh..
1728Quyết định hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AB 151672 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 02/4/2005 cấp cho hộ ông Lê Anh Trung, bà Nguyễn Hoa Anh..
1729Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AH 732723, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 01832 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 28/3/2007 cấp cho Hộ ông Vi Văn Dương và bà Nguyễn Thị Hạnh..
1730Quyết định v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 902428 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 16/11/2003 cấp cho hộ ông Công Thành Long, bà Nguyễn Thị Sen..
1731Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 399480, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00678/QSDĐ, do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 28/12/1995 cấp cho bà Nguyễn Thị Liên..
1732Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: V 980869, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 01342, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 19/11/2003..
1733Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnn liền với đất, số phát hành: BC 398834 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 30/6/2011..
1734Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ 853110 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 15/9/2011..
1735Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp GCN: 01024/QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Trần Văn Mỹ..
1736Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: E 723070, số vào sổ cấp GCN: 00284 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Quân..
1737Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 0569480 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Viên..
1738Quyết định v/v hủy GCN QSD đất, số phát hành: E 399480, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00678/QSDĐ, do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 28/12/1995 cấp cho bà Nguyễn Thị Liên..
1739Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: V 980675, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00407, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 18/12/2003 cấp chi hộ ông: Phạm Văn Dương, bà Phan Thị Hà..
1740Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AI 148944, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 01556/NT, do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) ký ngày 29/12/2006..