1726Quyết định 229/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Trần Thị Tỉnh, ông Vũ Ngọc Chiến
1727Quyết định 228/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Nguyễn Thị Huệ, ông Vũ Văn Trường
1728Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSd đất của hộ ông Trịnh Mạnh Hùng, bà nguyễn Thị Hiền
1729Quyết định 222/QĐ-STNMT v/v hủy tang bổ sung Giấy chứng nhận của hộ bà Hoàng Thị Tiến, ông Đặng Văn Giáp
1730Quyết định 221/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSd đất của ông Đặng Trần Hoài, bà Phí Thị Thanh Huyền
1731Quyết định 220/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất của ông Đỗ Ngọc Sơn
1732Quyết định 219/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đát của bà Nguyễn Thị Thanh, ông Phạm Quang Thái
1733Quyết định 201/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trần Văn Trung
1734Quyết định 194/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QDS đất của ông Nguyễn Hữu Thịnh, bà Hoàng Thị Hà
1735Quyết định 193/QĐ-STNMT v/v hủy trang Giấy bổ sung GCN QSD đất của ông Nguyễn Trọng Hiển, bà Trần Thị Luyến
1736Quyết định 156/QĐ-STNMT v/v hủy trang giấy bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất của ông Doãn Ngọc Khanh, bà Đoàn Thị Liễu
1737Quyết định 253/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của bà Bế Thị Huyền
1738Quyết định 252/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất của hộ Ông Phí Văn Sáng, bà Trần Thu Thủy
1739Quyết định 251/QĐ-QTNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đát của hộ Ông Nguyễn Vũ Cách và bà Phan Kim Liên
1740Quyết định 240/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận của bà Phạm Thúy Hiệp